1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1754.------, Epistolarum...libri XX [M. Moυσoύρoς]...(Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae soceri..., 1513) LEG.B.III.189
  3. M.Moυσoύρoς