1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1749.-------, De officiis... Quibus acces- sit...Theodori Gazae... De Senectute & Somnium... traductio... Lugduni, apud Antonium Vincentium, 1562 LEG.B.IV.87
  3. Senectute &amp | Somnium