1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1746.-------, Κάτων ή Περί γήρως. 'Ερ- μηνεία Θεοδώρου [Γαζή]...Ζ)6 Senectu- te.. .(Όνειρος...) Parisiis, apud Iacobum Bogardum..., 1544 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.101
  3. Senectu-te