1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1729.-------, Oratio...de statu ecclesia- rum in Graecia...Argentorati, Nicolaus Vuiriot, 1574 LEG.B.IV.190