1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1722.-------, [Περί ίερωσύνης]: De sacer- dotio libri VI [Μάξ. Μαργούνιος]..., ope- ra Davidis Hoeschelii... Augustae V., e typographeio M.Mangeri..., 1599 LEG.B.II.137-141