1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1713. — —,'Ερωτήματα...Graecae Gram- maticae institutiones... Parisiis, apud Andream Wechelum...,1559 (έλλ.) (σσ.89) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.191