Ερωτήματα

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1690.-------, [...]: 'Ερωτήματα.../ Περί σχηματισμού τών χρόνων έκ τών [Δημη- τρίου] Χαλκονδύλου/Τό τέταρτον τοϋ [Θεο- δώρου] Γαζή... Erotemata...(...Venetiis, per Victorem q. Petri a Rabanis..., 1531...) (σσ.270+φ.[1]) LEG.B.III.337 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Αθήναι Γεννάδειος L. 65 // 'Εθνική Ε.Φ.4107(Γ.Δ.)
  3. [Δημη-τρίου] Χαλκονδύλου | [Θεο-δώρου] Γαζή