1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1680. — —, [...]: Ερωτήματα, σχηματισμού τών χρόνων εκ τοϋ [Δημη- τρίου] Χαλκονδύλου... /Το τέταρ [Θεοδώρου] Γαζή...Erotemata... tiis, in aedib. Aldi, 1512) ( EA©.65/LEG.B.I.98-9/FIN.21-2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Γεννάδειος 'Εθνική Ε.Φ.4091Μ (Γ.Δ.) - Ρώμη drina O.c.63 // Vaticana Aldine 111.37 ν τ ί α Nazionale 22.A.8.4 .. /Περί [Δημη- rov του (Vene- σσ.296) B.L.G0// 4lessan- - Φ λ ω- ρε
  3. [Δημη-τρίου] Χαλκονδύλου | Θεοδώρου] Γαζή