1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1676.-------, Ερωτήματα... Grammatica ...(... Egidius Gourmo[n]tius... Parrhi- sijs..., 1507...) (φφ·[82]) OMON.20-1/LEG.B.III/APOYA.26 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Γεννάδειος L.58