[Ε]ίς πόσα διαιρούνται τα είκοσι/τέσσαρα γράμματα

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1668. (-------), [...] [Ε]ίς πόσα διαιρούν- ται τά είκοσι/τέσσαρα γράμματα.../In quot diuiduntur uiginti/... [Vicenza, ca. 1475-1476] (έλλ.-λατ.) (φφ.[42]) ΕΕβ.Β.ΙΠ.97/Πρβλ.1 )BRUNET. I.col.1892 2) LAYTON.92 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Βονλή Αίθουσα Σπα- νίων // 'Εθνική Ε.Φ.40991°(Γ.Δ.)2 1. Έμμεσος ή περιγραφή, έκ καταλόγου. Δεν αναφέρεται ό άριθαδς των φύλλων. Χρονολογείται: [1472]. 2. Τά δύο αντίτυπα παρουσιάζουν μερικας διαφοράς.