1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1627.-------, Τραγωδία ονομαζόμενη Έρω- φίλη...Ένετίησιν, παρά Άντωνίω τω Βόρ- τολι..., 1746 LEG.A.L346 ΑΝΤΙΤΤΠΑ: 'Αθήναι Βουλή ΑΪΟ. Σπανίων