1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1580.------, Grammaticae... (...Lutetiae ...,in officina Egidij Gormontij, 1525) ZAB.79/EA0.65/LEG.B.III.3O1