1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1525. CAPITOLI del dazio intitolato grana dell' isola...di Corfu... [Venezia], per li figliuoli del qu. Z.Antonio Pi- nelli..., 1771 ΑΑΔ.Γ2 102