1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1523*. CAPITOLI del dazio detto di Oros...di Corfu... [Venezia], per li fi- gliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli..., 1770 *LEG.Z. 129-130