1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1489. (CALVIN Jean), Στοιχείωσις της χριστιανών πίστεως. Rudimenta...[Gene- νββ],παρά Ρωβέρτω τω Στεφάνω..., 1551 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.145
  3. (CALVIN Jean