Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Βουτυρά και Σίας, 1876
ιδ', 172 σελ.

Σύντομος πραγματεία περί του σχίσματος των ρασκολνίκων και περί τινων αιρέσεων εν Ρωσσία : ερανισθείσα επί το συνοπτικότερον εκ μολδαυικού πρωτοτύπου, συνταχθέντος επί τη βάσει διαφόρων ρωσσικών πηγών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, Ρωσική -- Ιστορία -- 19ος αι.
    2. Ρωσία -- Εκκλησιαστική ιστορία -- 19ος αι.