Σύντομος πραγματεία περί του σχίσματος των ρασκολνίκων και περί τινων αιρέσεων εν Ρωσσία : ερανισθείσα επί το συνοπτικότερον εκ μολδαυικού πρωτοτύπου, συνταχθέντος επί τη βάσει διαφόρων ρωσσικών πηγών