1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1486. CALLENBERG(IUS) Joliann Heinrich, Epistolae Domini et Servato- ris nostri Iesu Christi...in linguam grae- cam vulgarem conversae. Edidit...Ha- lae, in typographia Orientali, 1746 LEG.A.I.343
  3. CALLENBERG(IUS) JoliannHeinrich