1474. ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ 'Ιωσήφ, Τά ευρε- θέντα. ..,δΥ επιμελείας Ευγενίου...Βουλγά- ρεως...Τόμος Α'(-Β)[τ. Γ': Τά Παραλει- πόμενα... επιμέλεια... Θωμά Μανδακάσου ...]. Έν Λειψία..., εν τη τυπογραφία τοϋ Βρεϊτκόπφ, 1768-1784 (ττ. α'- β' 1768, τ.γ'1784) ΖΑΒ.298 [πρβλ.σελ.292,294]/ΒΡΕΤ.Ι.88 [πρβλ. σελ.108· 1784]/ΣΑΘ.571 [πρβλ. σελ. 570]/ MAM.18[1784]/STEPr.60[1768]/LEG.Z.125/ LEG.A.II.80-3/GRAF.20/AAZ.134-5/EIN.41/ 1. Τάς αμφιβολίας μας δια τήν ενταξιν εϊς την Β.Η. των εγχειριδίων τούτων, των προοριζομέ- νων, μάλλον, διά μή έλληνικόν κοινόν, το όποιον επιθυμεί νά σπουδάση τήν έλληνικήν γραμματι- κήν, υπεσημειωσαμεν εις τά περί των αναλόγου φύσεως κυκλοφορηθέντων ύπό τίτλον Alphabetuin, Graecum (βλ.) εντύπων. GAID.II.197-8 & 346/ΠΙΚΡ.17[ττ.α'-β'],22[τ. Y']/STOT.52318,61482 ΑΝΊΤΤΤΠΑ: "Α γ. "Ορος Μ. Βατοπαιδίον Β. 1544α-15453,Γ.948-955 & 2126-2127 // Μ.'Ιβή- ρων II Μεγ. Λαύρα 2.18.Β.(πολλαπλ.) -'Αθήναι Βονλή Αϊθουσα Σπανίων // Γεννάδειος BL.255 - Ρώμη Vaticana Riserva IV. 178 (1-3) - Χ ίο ς Βιβλ. Κοραή Θεολ.2687 (ττ.α'-β')
ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ 'Ιωσήφ

Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου τα ευρεθέντα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου τα ευρεθέντα