1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1470. BREVISSIMA introductio ad lit- teras graecas. [Venezia, Aldus Manu- tius, ca.1497] (φφ·[16]) LATTON. 93-4