Ελληνικά
Αθήνησι: Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1854
261 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Θ. Βαλλιάνου, Διάφορα

Παράρτημα της αληθείας της Οικουμενικής Εκκλησίας ήτοι Λόγος της Καθολικής Ορθοδοξίας προς τον Ρωμαϊκόν Κατολικισμόν : συγγραφείς μεν Ρωσσιστί και εκδοθείς τω 1853ω έτει εν Μόσχα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Θ. Βαλλιάνου, Διάφορα
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα