1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1438:-------' ^¦ατήΧ7ίσιζ ίερά.,.,άφιερωθέν- τα τή.,.Συγκλήτω τών Κορυφών. 'Ενετίη- σι, παρά Νικολάω Γλυκεΐ..., 1681 BPET.I.37-8^A®.342/LEG.r.II.366-380/ ^^X.II.235-6/GHEOR.110/AAn.8/GAID.I. 177-8/ΜΥΤ.Β.31-2/νΕΕ.Α.95ΐνΠΑΠΑ·Ι-ΩΑΝ. 111.139 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Α γ. "Ορος Μ. Βατοπαιδίου Β. 1372 // Μ.Ίβήρων/Ι Μ.Κουτλοι ιμουσίου -Ά θ η- ν α ι Γεννάδειος Τ.962.1 // 'Εθνική Θ.2Ο810Χ