Η λογική εκ παλαιώντε και νεωτέρων … Ης προτέτακται αφήγησις προεισοδιώδης, περί αρχής και προόδου της κατά της φιλοσοφίας ενστάσεως …

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1432.-------, Ή Λογική... συνερανισθεΐσα υπό..., σπουδή... Θωμά Μανδακάσου.,.Έν Λειψία..., έν τή τυπογραφία τοϋ Βρεϊτ- κόπφ, 1766 ΖΑΒ.292/ΔΕΚ.16/ΒΡΕΤ.Π.60/ΛΑΜ.Γ323-4/ ΣΑΘ.569/ΑΣΩΠ.42/ΣΊΈΡΓ.54/ΕΕΟ.Ζ.121/ LEG.A.II.48-9/GRAF.20/KYP.42/AAZ.97-8/ FUV.102^IN.101/MYT.B.33/GAID.II.186/ ΠΑΥΛ.122 [1761 ]/ΤΣΟΥΤ.119/8ΤΟΥ.51338 Πρβλ. (Ψαλίδας Άθ.) ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ.'Όρος Μεγ.Λαύρα 2.18.Β. (5πλ.) - 'Αθήναι Βουλή Αίθουσα Σπανίων// Γεννάδειος MGL.97 -Ρώμη Vaticana R.G. Oriente IV.997
  3. Η λογική εκ παλαιώντε και νεωτέρων … Ης προτέτακται αφήγησις προεισοδιώδης, περί αρχής και προόδου της κατά της φιλοσοφίας ενστάσεως …
  4. Θωμά Μανδακάσου