Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος: μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των Λατινικών και Ιταλικών λέξεων πίνακος = Thesaurus encyclopeadicae basis quadrilinguis

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1369.-------, θησαυρός της εγκυκλοπαιδι- κής βάσεως τετράγλωσσος... Thesaurus... Venetiis, ex typographia... Pinelliana, 1659 ΒΡΕΤ.ΙΙ.33/ΣΑΘ.337 [πρβλ. σελ. 352 ]/LEG. Γ. Π.115-9/ΚΟΥΡ.Β1181 [1658 ]/AAZ.73/AUER. 37-8/GAID.II.147-8 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ."Ορος Μεγ.Λαύρα 2.17.Β. II Μ. Στανρονικήτα άρ.1543
  3. Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος: μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των Λατινικών και Ιταλικών λέξεων πίνακος = Thesaurus encyclopeadicae basis quadrilinguis