1340. ΒΙΒΛΟΣ ενιαύσιος... Μέρος πρώτον (-δεύτερον). Ένετίησιν, παρά Νικολάω Γλυκεΐ..., 1796 ΒΡΕΤ.Ι.98/ΜΕΡ.Δ.176550/ΑΝΤ.Β.259/ΡΑΣ.36/ AAA.E.17-8/GAID.II.476-7/VEL.A.H0566/ ST0Y.69S86 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ. "Ορος Μ. Κουτλονμου- σίου (2πλ.) // Μ. Χελανδαρίου - Ά θ ή ν α ι Βουλή Αίθουσα Σπανίων -Ρώμη Valicana R.G.Lit. IV.320(l-2) * ΒΙΒΛΟΣ Ιερά περιέχουσα τήν Άκο- λουθίαν... βλ. 'Ακολουθία... 1. 'Εκ καταλόγου βιβλιοθήκης Βελιγραδίου. 'Υποθέτει δτι πρόκειται περί λάθους, αντί 1761. 2. Καί ύπό ΠΛΟΥΜ. καί ύπό ΛΑΔ. περι- γράφεται το αυτό άντίτυπον, τοϋ όποιου ό α τόμος είναι ελλιπής.

Βίβλος ενιαύσιος η κοινώς καλουμένη Εβδομαδαρία, ήτις και Πανθέκτη καλείται, περιέχουσα πάσαν την του χρόνου ακολουθίαν, εις δύο μέρη διαιρεθείσα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βίβλος ενιαύσιος η κοινώς καλουμένη Εβδομαδαρία, ήτις και Πανθέκτη καλείται, περιέχουσα πάσαν την του χρόνου ακολουθίαν, εις δύο μέρη διαιρεθείσα