Ελληνικά
Αθήνησι: Εκ του Τυπογραφείου της Μερίμνης, 1861
67 σελ.

Ο Πλούτος του Αριστοφάνους : 1860 κατά μήνα Σεπτέμβριον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Αριστοφάνης, (444-388) -- Μεταφράσεις στα νεοελληνικά
    2. Ελληνικό δράμα (Κωμωδία)