Ελληνικά
Αθήναι, 1847
16 σελ.

Αι Δημοτικαί εκλογαί Αθηνών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Δημοτικές εκλογές -- Ελλάδα -- Αθήνα -- 19ος αι.