Ελληνικά
Αθήνησι: Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1856
622 εκ.

Ελληνικά υπομνήματα ήτοι επιστολαί και διάφορα έγγραφα αφορώντα την ελληνικήν επανάστασιν από 1821 μέχρι 1827

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ελλάδα -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821 -- Έγγραφα και αλληλογραφία
    2. Ελλάδα -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821 -- Πηγές