Άνθη νεοθαλή και νεόδρεπτα εκ του Λειμώνος του κατά Κέρκυραν κοινού φροντιστηρίου : πρωτόλεια παιδείας, άτινα παρά τινών πρωτοπείρων μαθητών του αυτού επονήθησαν, και εξεφωνηθήσαν έτει 1862 κατά την ημέραν της εορτής του Γενέσιου της Θεομήτορος οις προτέτακται και ο πανηγυρικός λόγος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20578
  4. GR-AtACAb10078480
  5. Ελληνικά
  6. Καββαδίας, Ιερεμίας
  7. Εν Λειψία της Σαξονίας: Τυπ. του Βρεϊτκύπφ, 1766
  8. 52