Βιβλίον καλούμενον Εκλογαί , περιέχον τον Ακάθιστον Ύμνον και άλλας τινάς Ακολουθίας και Ευχάς αναγκαίας, και επωφελείς παντί Χριστιανώ …

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1080. ΒΙΒΛΙΟΝ καλούμενου Έκλογαί... Ένετίησι, παρά Νικολάω Γλυκεΐ..., 1730 BPET.L67/AAM.r318-9^A0.413/LEG.Z.91/ ΕΕΟ.Δ.Ι.228-9/ΡΕΤ.112/ΜΟΣΧ.ΙΠ.115/ΔΕΛ. 45/STOY.442" Πρβλ. (Αάνδος) Άγ. ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Ά θ ή ν α ι Γεννάδειος Τ.561 * ΒΙΒΛΙΟΝ καλούμενον Εκλογή... βλ. (Αάνδος) 'Αγ. * ΒΙΒΛΙΟΝ καλούμενον Έκλόγιον... βλ. (. Ιάνδος) Άγ. * ΒΙΒΛΙΟΝ καλούμενον Γεωπονικόν... βλ. (Αάνδος) Άγ. * ΒΙΒΛΙΟΝ καλούμενου Έβδομαδευχά- ριου... βλ. 1 )"Αβιας Κ. 2) (Βαρονχας'ΑΘ.) 3) Σννοψις ιερά (-μικρά)
  3. Βιβλίον καλούμενον Εκλογαί , περιέχον τον Ακάθιστον Ύμνον και άλλας τινάς Ακολουθίας και Ευχάς αναγκαίας, και επωφελείς παντί Χριστιανώ …