1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 947.-------, Λόγοι ψυχωφελείς...,παρά... 'Ιωάννου...Άβραμίου.,.διορθωθέντες. Ένε- τίησι, παρά Νικολάω τω Σάρω..., 1711 * ΠΑΠ.163-5 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Α γ. "Ορος Μ.'Ιβήρων