1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 932. AVILA Pietro d' (di Cipro), Ora- tione di...In Vinegia, appresso Dome- nico Farri, 1578 LEG.B.IV.215-6