1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 931. AVICENNA, [Opera varia]. [Ι.Λά- σκαρις]. (...Lugduni...,procurante... Io- anne Trechsel..., 1498) EA0.119/LEG.B.III.78-8O * AVILA Giovanni d' βλ. Juan de Avila
  3. Ι.Λά-σκαρις