1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 904. ΑΡΡΙΑΝΟΣ, De rebus gestis Ale- xandri [Νικ. Σεκουνδινός, Θ. Γαζης]... (...Pisauri, opera...Hieronymi de Sanci- iio..., 1508) LEG.B.III.162-4/LEG.Z.2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Ρώμη Casanalense K.V.90 in CC
  3. ΑΡΡΙΑΝΟΣ