1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 901.-------, Πρόχειρον το λεγόμενον ή Έξάβιβλος...Μεταφρασθεϊσα...παρά 'Αλε- ξίου Σπανού...,επιμέλεια τε και επιστασία ...Σπυρίδωνος Μήλια. Ένετίησι, παρά Νι- κολάω Γλυκεΐ..., 1766 AAM.H.214-5/LEG.Z.121/LEG.A.II.55/AEA. 37/GHEOR.103/MYT.A.172/STOY.52340 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Α γ. Όρος Μ. Λαύρα 2.18.Α. // Μ. Χελανδαρίου