1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 886. (ΑΡΚΟΥΔΙΟΣ Αντώνιος), Νέον Άνθολόγιον.,.Έν Ρώμη, εκ της Βατικα- νής Τυπογραφίας, 1598 AEK.8./BPET.I.1O-11/2A0.231/LEG.B.I.127- 131.& IV.347-8/APOYA. 86-7 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Γεννάδειος Β/Τ.816 -Ρώμη Angelica Η.9.54, & Η.15.3 // Casa- natense C.V.10
  3. ΑΡΚΟΥΔΙΟΣ Αντώνιος