1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 851.------, Physicorum... libri octo. Io- anne Argyropylo... interprete. Lugdu- ni, apud Theobaldum Paganum, 1546 LEG.B.III.437/CRAN.47 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Ρώμη Nazionale 12.12.K.8,1