1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 846.------, Primus (-octavus) Physico- rum..., interprete Ioanne Argyropilo ... Parisiis, apud Guillielmum le Bret ..., 1542 LEG.B.III.406/CRAN.40 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Ρώμη Nazionale 12.4.N.81