1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 828.------, Rhetoricorum... Georgio Tra- pezuntio interprete... Parisiis, ex typo- graphia Thomae Richardi..., 1558 (...1548) LEG.B.IV.71-2