1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 818.------, Problematum.../ Alexandri Aphrodisiei... Theodoro Gaza interpre- te ... Valentiae, typis loannis Mey Flandri, 1554 LEG.B.IV.45/LEG.E.I.156
  3. AlexandriAphrodisiei