1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 817.------, Problematum.../ Alexandri Aphrodisiei... Theodoro Gaza interpre- te... Lugduni, apud Paulum Mirallie- tum, 1551 LEG.B.rv.4-5 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Ρώμη Nazionale 14.12.H.29.1
  3. AlexandriAphrodisiei