1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 816.------, Problematum... sectio pri- ma, Theodoro Gaza interprete. Pari- siis, ...Prigentij...Calvarini..., 1550 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.139