1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 795.------, S. Thomae...in libros De A- nima... cum... translatione... Argyropy- li, et Michaelis Sophiani...Venetiis, a- pud Iuntas, 1565 LEG.B.IV.116-7/CAM.I.442-3
  3. S. Thomae