1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 792.------, De Anima libri tres. Ioan- ne Argyropylo... interprete. Lugduni, apud Antonium Vincentium, 1559 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.185