1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 788. - —, De Anima libri tres... loan-                                                                                                                                                                                     ne Argyropilo... interprete. Parisiis, e typographia Matthaei Dauidis..., 1548 LEG.B.HI.449/CRAN.50