1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 751*.------, Habes... Thome Aquinatis in Aristotelis De Celo... Cum...textu... traslationis atque Ioannis Argyropili... (Venetiis, in officina Luceantonij Iunte ...), 1537 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.67
  3. Thome Aquinatis