1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 732.------, De natura Animalium... De partibus... De generatione... Interprete Theodoro Gaza. (...Venetiis,... per Bar- tholomeum de Zanis..., 1498) LEG.B.III.78/OLS.r.333/SAP.15 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Μόναχον Staatsbibliotheklac. c.a. 3613 - Φ λ ω ρ εντ ία Nazionale Inc. Nen- cini 13