1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 721.------, Parva Naturalia... in lati- num conversa... a N. Leonico Thomaeo ... [Venetiis], (Bernardinus & Mattheus fratres Vitales..., 1523) LEG.B.III.282-3/CRAN.22 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Ρώμη Casanatense G.II.96 in CC // Nazionale 14.8.9.5 // Vallicelliana 8. VI. 18 //' Vaticana 11.1.11.724 int. 2-Φλωρεν- τ ί α Nazionale 5.2.204, & Targioni Tozzetti 21.B.6.2.24
  3. N. Leonico Thomaeo