1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 708.-------, Logica [Εις]: Soto Dom., In Dialecticam Aristotelis commenta- ria, cum textu translationis Argiropyli totius Logicae. Salmanticae, loannes de Giunta..., 1548 LEG.B.III.448/LEG.E.I.119-120
  3. Soto Dom