1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 696.------, Ethicorum...libri decern, Io- anne Argyropylo interprete...Venetiis, apud Franciscum & Gasparem Bindo- num..., 1565 LEG.B.IV.116/CRAN.82 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Ρώμη Alessandnna C.f.32.f.2 // Angelica TT.22.34 // Nazionale 12.34.F.6, & 203.4.E.18 // Vaticana Barb.J.III.65 - Φλω- ρεντία Nazionale 504.58