1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 689*.------, Ethicorum...libri decern, I- oanne Argyropylo interprete... Lugdu- ni, Ant. Vincentius, 1559 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.181